Vi sorterer metaller

Når du leverer avfall på en gjenvinningsstasjon sorteres det i ulike containere. Senere blir avfallet hentet og sortert videre. I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med hva som skjer med avfallet etter vi har kastet det.

Kompetansemål

Naturfag
Forskerspiren:
•bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
•bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
•skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene.

Matematikk
Statistikk:
•samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og søylediagram, med og utan digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling.

Sentrale begreper:

Kildesortering, resirkulering, metall, magnetisme, aluminium, jern, stål, legering