Kompetansemål og aksjonstips

Målet med aksjonen er å vekke barnas miljøengasjement. Bli med på å gi elevene kunnskap de kan ta med seg inn i fremtiden, slik at de blir bedre rustet til å ta gode miljøvalg.

Tilpasset fagfornyelsen

Undervisningsopplegget er tilpasset fagfornyelsen og utfyller flere kompetansemål fra læreplanen.

 • Overordnet del – generelt for alle trinn
  • Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet.
  • Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. (…) Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.
 • Naturfag og kunst & håndverk etter fullført 7. trinn
  • Designe og lage et produkt basert på brukerbehov.
  • Undersøke materialene i ulike gjenstander og  vurdere  funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk.
  • Bruke digitale verktøy til å  planlegge og presentere prosesser og produkter.
  • Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar.
  • Skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere og presentere funn.

Hvordan lære elever om bærekraftig utvikling?

Aksjon Gjenvinning gir mulighet til å konkretisere bærekraftsbegrepet overfor elevene og lære dem om resirkulering:
 • Elevene kan se hvordan enkle hverdagsrutiner kan gjøre en forskjell.
 • Elevene får se at de selv, klassen og alle familiene er en del av et større system. Og i fellesskap kan vi klare mer.
 • Elevene kan få oppleve å være den kunnskapsrike: Mange foresatte kaster ofte aluminium feil. Det kan elevene endre på.

Hva er bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

I boken Bærekraftsdidaktikk trekker Elin Sæther (2019) frem viktigheten av systemtenkning for å undervise om bærekraftig utvikling. Vi er alle en del av et system, et fellesskap. Evnen til å se seg selv som en del av dette er sentralt for å bedre kunne forstå og handle bærekraftig. Vi må derfor trene elevene i å forstå systemene vi er en del av og se de store sammenhengene når vi snakker om bærekraftig utvikling.

Undervisningstips

 • Elevene overraskes for å vekke hjernen
  • Før undervisningen kan starte, må man fange elevenes oppmerksomhet ved å presentere dem for noe uventet og overraskende. Dette vekker hjernen og tvinger dem til å tenke. Det kan være en påstand, et spørsmål, et eksperiment, et bilde eller kanskje noe helt annet.
 • Elevene lærer sammen med andre
  • Mennesker er sosiale dyr som lærer i samhandling med andre. Vi kan stimulere elevenes tenking ved å oppfordre dem til å forklare for hverandre, høre på hverandre og diskutere hvis de er uenige.
 • Elevene ser læring i en større sammenheng
  • For at undervisning skal bli til varig læring må man forstå at det man lærer kan benyttes i andre sammenhenger. På denne måten bygger man en bro mellom undervisningen og den virkelige verden. Slik blir det mye lettere å huske.
 • Elevene trives i undervisningssituasjonen
  • For å kunne lære må de grunnleggende behovene være dekket. Elevene må kjenne mestring og føle seg trygge. Positive følelser øker innlæringen og øker sjansen for at de utvikler en indre motivasjon for å lære mer.
 • Elevene overbelaster ikke arbeidsminnet
  • Alle mennesker har et lite arbeidsminne, og hos barn er det ekstra lite. Hvis arbeidsminnet blir overbelastet, mister vi evnen til å ta til oss ny informasjon og huske det vi opplever. Derfor er det viktig å ikke pøse på med mye informasjon om gangen.
 • Elevene bruker språket som en del av læringen
  • Alle lærere er språklærere, for uten et tilstrekkelig språk kan ikke elevene lære noe som helst. Gjennom undervisningen skal barn ble presentert for nye begreper samtidig som aktivitet og dialog står i sentrum. Slik trener vi hjernen til å bruke språket i nye sammenhenger.
 • Elevene er i aktivitet
  • Aktiviteter kan gi elevene opplevelser og forestillinger i hjernen som igjen kan kobles til ny begrepsforståelse. Gjennom aktiviteter mottar dessuten hjernen mange ulike sanseinntrykk som ankommer hjernebarken via ulike nervebaner. Disse inntrykkene forsterker hverandre og gjør innlæringen lettere.